Poziv na redovni godišnji sastanka klubova Regije JUG 2016

sastanakPOZIV

SVIM ČLANICAMA HAKSA KOJE IMAJU SJEDIŠTE NA PODRUČJU REGIJE JUG

za redovni godišnji sastanak Vijeća  neformalne udruge «Koordinacija klubova Regije Jug.»  koji će se održati u Omišu  dana 06.03.2015 (nedjelja) nakon dodjele  u kongresnoj dvorani hotela Plaža u Omišu.

 

 

Predlažemo sljedeći dnevni red:

  1. Uvodna riječ predsjednika Vijeća koordinacije klubova Regije jug  i predstavnika nositelja.
  2. Utvrđivanje broja članica s pravom glasovanja.
  3. Financijski izvještaj za 2015.g. i plana za 2016.g.
  4. Usvajanje Pravilnika o auto športu Regije Jug i Jamčevina i pristojbi za 2016,g.
  5. Usvajanje Dodataka pravilniku za 2016 g. po disciplinama.
  6. Verifikacija Kalendara za 2016.g.
  7. Slobodna riječ.

Pored članica HAKS-a koje imaju središte na području Regije Jug, na sastanku Vijeća mogu prisustvovati i predstavnici drugih auto klubova sa područja Regije Jug koji nisu članice HAKS-a, ali bez prava odlučivanja.

Posebno molimo članove da nam u skladu s zakonom dostave rješenje o upisu u registar udruga iz kojeg je vidljivo ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje/predstavljanje člana kordinacije klubova regije JUG-potvrdu o predanom Statutu na usklađenje s novim Zakonom o sportu.

 

Također zamoljavamo sve predstavnike da se kvalitetno pripreme i izađu sa svojim prijedlozima, kritikama, ali  i sa pitanjima u svezi dosadašnjeg i budućeg rada Kordinacije klubova Regije JUG.

Materijali za sastanak su poslani svim klubovima na njihove e mail adrese.

 

Trogir,28.02.2014.g.Predsjednik OAŠ ASS-DŽ

Tino Barada